Zaragoza nos furta / Zaragoza ens roba / Zaragoza nos roba

Oi, o centralismo! Ixe viello enemigo que se imposó en o nuestro Estau en o sieglo XVIII y d’o que hue penamos encara as suyas consecuencias. “Madrid nos furta” ye hue uno d’os mantras más segundius en a Espanya autonomica por muitas comunidatz. Y ye verdat que a financiación ye inchusta ta muitos, pero ixe ye atro tema que hue no toca. Sí, “Madrid nos furta”, pero, ¿y Zaragoza? Ixa capital graniza, inmortal, que se troba en o centro d’Aragón. ¿Nos furta Zaragoza?

Tristament, a respuesta ha de estar afirmativa. As ganas d’esplendor d’os gubiernos municipals de Zaragoza chunto con a pasividat y a connivencia d’a DChA ha dau os suyos fruitos: grands desigualdatz entre os zaragozanos y la resta d’os aragoneses. Y ye que o centralismo no ye una custión única de Madrid. Aragón como comunidat autonoma se establixe d’una traza de raso centralizada. Si no me creyen, comparen os mapas de carreteras y de ferrocarrils d’a nuestra comunidad con os de l’Estau.

Y ye que encara estando verdat que Zaragoza concentra a la más grand parte d’a población d’Aragón, concentra encara una parte más grand d’os recursos d’Aragón. Pero deixemos de cuaternar una reyalidat que ya ye palpiable por a metat d’os aragoneses que no tienen a suerte (u disgracia) de vivir en ixe monstruo en o que s’ha convertiu a capital d’Aragón.

Y ye que lo pre de tot isto ha estau muit altero. A crisi demografica s’ha feito l’ama d’a resta d’Aragón y como un cerclo amalvezau parixe no bi haber una solución reyal t’o meyo rural.

En o nuestro furo sistema capitalista no bi ha solución ta iste fenomeno. A muerte y o ixubliu s’ubrirán o suyo camín. ¿Pero somos prestos ta isto? A respuesta ye un grand NO. No nos aconortamos a la disparixión d’os nuestros lugars, d’a nuestra cultura que i vive, y, a la fin, d’o nuestro esvenidero.

Amenistamos de varias custions ta rechirar o modelo actual. En iste primer articlo, iremos enta la que, ta un servidor, ye a más important de todas as propuestas u solucions que pueden dar-se: un cambeo d’o nuestro esmo.

O cambeo d’o nuestro esmo que ye alacetal s’ha de dar en dos sentius que van chuntos.

Ye amenistable albandonar ixa visión provinciana que agunda en a capital y que leva a identificar Zaragoza con Aragón. Aragón is not Zaragoza. No tot o que ye bueno ta la ciudat de Zaragoza ye bueno t’Aragón y no tot o que ye bueno t’Aragón ha d’estar-lo ta Zaragoza.

Ixa visión casposa seguntes a cuala a capital ye millor que o meyo rural ye una visión que anque ye muit viella ye amenistable forachitar-la ta cutio. Ye una visión que nos divide como pueblo y no ye útil ta nusatras. Anque podríanos alfonsar más en ista visión (pos anque ye muit cutiana en tot lo Estau) no deixa de representar una dugalidat: a Zaragoza cosmopolita y castellanizada contra l’Aragón más rural y autentico. Ixa dugalidat, que no ye l’arreparo d’iste articlo pero habrá d’estar alfonsada en l’esvenidero, refleixa tamién dos trazas de vida contraposaus, un d’ells clarament no se puede emparar. Y ye que o desembolique rural d’Aragón no puede ni cal espiar-se d’o suyo emparar. S’ha de fixar población rural en Aragón tenindo d’alacet l’empoderar a las clases populars que habitan o meyo rural. Y s’ha d’empoderar-las tenindo d’alacet a soberanía alimentaria y a soberanía enerchetica. No podemos cayer en a trampa d’intentar reproducir un estilo de vida inchusto y egoísta por totz os cantons d’Aragón.

Pero chunto con iste cambeo de paradigma politico hemos de mirar un cambeo en o paradigma de centro de desembolique. Zaragoza no ha d’estar o punto que sorba tot o desembolique en Aragón ta intentar dimpués gomecar una parte d’ixo mirando-se enta os lugars. Zaragoza ha creixiu prou y no cal que contine.

Hemos de sustituyir d’una traza inmeyata Zaragoza como meyo d’escanar a población y as inversions y enfilar-las (as inversions) enta las comarcas. Hemos de prener a toza comarcal como punto de referencia d’o nuevo desembolique. Ye verdat que as comarcas tienen os suyos fallos a diya de hue seguntes a traza en a que se farcharon, pero ixo no quiere dicir que no habramos de creyer en ellas. Istos nuclios meyos pueden estar, y prou que lo serán, a solución ta rematar con a despoblación.

Ye amenistable, por totz isto, una altaria moral de totz os aragoneses, un pensamiento en clau de país que nos mene en iste reto, que sin dengún dandalo ye o reto y a baralla más gran que Aragón ha de concarar en as anyadas venients.

 

 

Ai, el centralisme. Aquest vell enemic que es va imposar en el nostre Estat al segle XVIII i del que avui patim encara les seves conseqüències. “Madrid ens roba” és avui un dels mantras més repetits a l’Espanya autonòmica per part de moltes comunitats. I és cert que el finançament és injust per a molts, però aquest és un altre tema que avui no pertoca. Sí, “Madrid ens roba”, però, ¿i Zaragoza? Aquesta capital grandiosa, immortal, que se situa al centre d’Aragón. Ens roba Zaragoza?

Tristament la resposta ha de ser afirmativa. Els desitjos d’esplendor dels governs municipals de Zaragoza juntament amb la passivitat i connivència de la DGA ha donat els seus fruits: grans desigualtats entre els zaragozans i la resta dels aragonesos. I és que el centralisme no és una qüestió única de Madrid. Aragón com a comunitat autònoma es constitueix de manera absolutament centralitzada. Si no em creuen, comparin els mapes de carreteres i de ferrocarrils de la nostra Comunitat amb els de l’Estat.

I és que encara sent cert que Zaragoza concentra a la majoria de la població de Aragón concentra encara una part major dels recursos d’Aragón. Però deixem de constatar una realitat que ja és palpable per la meitat dels aragonesos que no tenen la sort (o desgràcia) de viure en aquest monstre en el qual s’ha convertit la capital d’Aragón.

I és que el cost de tot això ha estat molt alt. La crisi demogràfica s’ha apoderat de la resta d’Aragón i a manera de cercle viciós sembla no haver-hi una solució real per al mitjà rural.

En el nostre sistema capitalista feroç no existeix solució a aquest fenomen. La mort i l’oblit s’obriran el seu propi camí. Però estem disposats a això? La resposta és un rotund NO. No ens resignem a la desaparició dels nostres pobles, de la nostra cultura que en ells habita i, en fi, del nostre futur.

Necessitem de diverses qüestions per revertir el model actual. En aquest article primer, anirem a la qual, per a un servidor, és la més important de totes les propostes o solucions que es puguin donar: un canvi de mentalitat.

El canvi de mentalitat que és essencial s’ha de donar en dos sentits que van units.

És necessari abandonar aquesta visió provinciana que abunda a la capital i que tendeix a identificar Zaragoza amb Aragón. Aragón is not Zaragoza. No tot el que és bo per a la ciutat de Zaragoza és bo per a Aragón i no tot el que és bo per a Aragón ha de ser-ho para Zaragoza.

Aquesta visió casposa de que la capital és millor que el mitjà rural és una visió que encara que és molt vella és necessari bandejar-la per sempre. És una visió que ens divideix com a poble i no ens és útil. Encara que podríem aprofundir més en aquesta visió, (doncs malgrat ser freqüent en tot l’Estat) no deixa de representar una dualitat: la Zaragoza cosmopolita i castellanitzada contra l’Aragón més rural i autèntic. Aquesta dualitat, que no és l’objecte d’aquest article però haurà de ser aprofundida en el futur, reflecteix també dos estils de vida contraposats, un d’ells clarament insostenible. I és que el desenvolupament rural d’Aragón no pot ni ha de deslligar-se de la seva sostenibilitat. S’ha de fixar població rural a Aragón a força de empoderar a les classes populars que habiten el mitjà rural. I cal empoderarlas sobre la base d’una sobirania alimentària i una sobirania energètica. No podem caure en el parany d’intentar reproduir un estil de vida injust i egoista per tots els racons d’Aragón.

Però juntament amb aquest canvi de paradigma polític hem de buscar un canvi en el paradigma de nòdul de desenvolupament. Zaragoza no ha de ser el punt que absorbeixi tot desenvolupament a Aragón per intentar després vomitar les seves restes de cara als pobles. Zaragoza ha crescut prou i no ho ha de fer més.

Hem de substituir de manera immediata Zaragoza com a canalitzador de població i inversions i orientar aquestes cap a les comarques. Hem de prendre la capçalera comarcal com a punt de referència del nou desenvolupament. És cert que les comarques tenen les seves fallades tal com estan configurades avui dia, però no per això hem de deixar de creure en elles. Aquests nuclis mitjans poden ser, i estem segurs que seran, la solució per atallar la despoblació.

És necessari per tant una altura de mires per part de tots els aragonesos, un pensament en clau de país que ens guiï en aquest repte, que sens dubte és el repte i la batalla més gran que Aragón ha d’afrontar en els propers anys.

 

 

Ay, el centralismo! Ese viejo enemigo que se impuso en nuestro Estado en el siglo XVIII y del que hoy sufrimos aún sus consecuencias. “Madrid nos roba” es hoy uno de los mantras más repetidos en la España autonómica por parte de muchas comunidades. Y es cierto que la financiación es injusta para muchos, pero ese es otro tema que hoy no toca. Sí, “Madrid nos roba”, pero, y Zaragoza? Esa capital grandiosa, inmortal, que se sitúa en el centro de Aragón. ¿Nos roba Zaragoza?

Tristemente la respuesta ha de ser afirmativa. Los ánimos de esplendor de los gobiernos municipales de Zaragoza junto con la pasividad y connivencia de la DGA ha dado sus frutos: grandes desigualdades entre los zaragozanos y el resto de los aragoneses. Y es que el centralismo no es una cuestión única de Madrid. Aragón como comunidad autónoma se constituye de manera absolutamente centralizada. Si no me creen, comparen los mapas de carreteras y de ferrocarriles de nuestra Comunidad con los del Estado.

Y es que aun siendo cierto que Zaragoza concentra a la mayoría de la población de Aragón concentra aún una parte mayor de los recursos de Aragón. Pero dejemos de constatar una realidad que ya es palpable por la mitad de los aragoneses que no tienen la suerte (o desgracia) de vivir en ese monstruo en el que se ha convertido la capital de Aragón.

Y es que el coste de todo esto ha sido muy alto. La crisis demográfica se ha adueñado del resto de Aragón y a modo de círculo vicioso parece no haber una solución real para el medio rural.

En nuestro sistema capitalista feroz no existe solución a este fenómeno. La muerte y el olvido se abrirán su propio camino. ¿Pero estamos dispuestos a esto? La respuesta es un rotundo NO. No nos resignamos a la desaparición de nuestros pueblos, de nuestra cultura que en ellos habita y, en fin, de nuestro futuro.

Necesitamos de varias cuestiones para revertir el modelo actual. En este artículo primero, iremos a la que, para un servidor, es la más importante de todas las propuestas o soluciones que se puedan dar: un cambio de mentalidad.

El cambio de mentalidad que es esencial se ha de dar en dos sentidos que van unidos.

Es necesario abandonar esa visión provinciana que abunda en la capital y que tiende a identificar Zaragoza con Aragón. Aragón is not Zaragoza. No todo lo que es bueno para la ciudad de Zaragoza es bueno para Aragón y no todo lo que es bueno para Aragón ha de serlo para Zaragoza.

Esa visión casposa de que la capital es mejor que el medio rural es una visión que aunque es muy vieja es necesario desterrarla para siempre. Es una visión que nos divide como pueblo y no nos es útil. Aunque podríamos profundizar más en esta visión, (pues a pesar de ser frecuente en todo el Estado) no deja de representar una dualidad: la Zaragoza cosmopolita y castellanizada contra el Aragón más rural y auténtico. Esa dualidad, que no es el objeto de este artículo pero habrá de ser profundizada en el futuro, refleja también dos estilos de vida contrapuestos, uno de ellos claramente insostenible. Y es que el desarrollo rural de Aragón no puede ni debe desligarse de su sostenibilidad. Se ha de fijar población rural en Aragón a base de empoderar a las clases populares que habitan el medio rural. Y hay que empoderarlas en base a una soberanía alimentaria y una soberanía energética. No podemos caer en la trampa de intentar reproducir un estilo de vida injusto y egoísta por todos los rincones de Aragón.

Pero junto con este cambio de paradigma político hemos de buscar un cambio en el paradigma de nódulo de desarrollo. Zaragoza no ha de ser el punto que absorba todo desarrollo en Aragón para intentar después vomitar sus restos de cara a los pueblos. Zaragoza ha crecido lo suficiente y no lo debe hacer más.

Hemos de sustituir de manera inmediata Zaragoza como canalizador de población e inversiones y orientar éstas hacia las comarcas. Hemos de tomar la cabecera comarcal como punto de referencia del nuevo desarrollo. Es cierto que las comarcas tienen sus fallos tal y como están configuradas hoy en día, pero no por ello hemos de dejar de creer en ellas. Estos núcleos medios pueden ser, y de hecho serán, la solución para atajar la despoblación.

Es necesario por tanto una altura de miras por parte de todos los aragoneses, un pensamiento en clave de país que nos guíe en este reto, que sin ninguna duda es el reto y la batalla más grande que Aragón ha de afrontar en los próximos años.

 

Enchargau

Anuncios

Una respuesta a “Zaragoza nos furta / Zaragoza ens roba / Zaragoza nos roba

  1. Creo que el punto de partida es erróneo, porque no se puede comparar el centralismo madrileño que tiene su origen en el siglo XVIII, con Zaragoza que ha sido siempre ciudad de referencia, desde la época romana, por su situación geoestratégica.

    Además el medio rural es, por definición, más conservador. De ahí que las grandes revoluciones y cambios sociales hayan tenido lugar en grandes poblaciones. No se puede generalizar calificando a Zaragoza como castellana y al medio rural como auténtico porque hay de todo: de hecho las comarcas más castellanizadas se encuentran en la zona occidental de Zaragoza y Teruel.

    Por otro lado, recordar que Zaragoza sigue sin Ley de Capitalidad, como tienen otras grandes ciudades, y su comarca es la única sin constituir. Es la quinta ciudad del Estado y ni tiene una digna red de cercanías ni un área metropolitana consolidada. También invito a comparar equipamientos dotacionales en algunos pueblos con algún barrio de Zaragoza.

    Los gobiernos municipales de Zaragoza ejercen competencia donde la tienen. Si Aragón presenta estas desigualdades es porque las políticas del Estado no ven más allá de Zaragoza, algo el Pirineo los últimos 40 años, y ahora Motorland con la complicidad del PAR, y porque los sucesivos gobiernos aragoneses no han tenido suficiente altura de miras a la hora de plantear políticas territoriales con visión de conjunto y de país.

    La red de carreteras a la que tu haces referencia es ESTATAL. La red aragonesa de carreteras, si se estudia, dice otra cosa. Hay potenciales centralidades como Monzón, Sariñena, Barbastro, Fraga, Cariñena, La Almunia…por las que no se apuesta por la falta de pericia de los gobiernos aragoneses de los últimos 40 años. Pero Aragón es Aragón. Zaragoza no roba a nadie y rechazo la apuesta por un “Aragón con forma de donut”, obviando las oportunidades que da tener en nuestro territorio una ciudad de escasos 700.000 habitantes, ciudad media europea (no es una metropolis). Otra cosa es que no las sepamos aprovechar para la ciudadanía aragonesa.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s